Natječaj za zapošljavanje žena “Učim – Radim – Pomažem 3“

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u sklopu programa Zaželi – program zapošljavanja žena – Faza III za projekt „Učim – Radim – Pomažem 3“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.16.0102, Udruga osoba s invaliditetom Daruvar dana 05.01.2023 godine objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Učim – Radim – Pomažem 3“ kodni broj:UP.02.1.1.16.0102

 

Naziv radnog mjesta:

Radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i

osobama u nepovoljnom položaju

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme sa Udruga osoba s invaliditetom za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Učim – Radim – Pomažem 3“ kodni broj: UP.02.1.1.16.0102

 

 1. UVJETI

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (bez obzira na trajanje prijave) bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, a najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Radno iskustvo nije važno.

Prednost pri odabiru će imati: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

 

 1. OPIS POSLOVA

– pomoć u dostavi namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

– pomoć pri oblačenju i svlačenju,

– briga o higijeni i osobnom izgledu,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

– uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,

– i drugi poslovi vezani uz skrb o starijim i osobama u nepovoljnom položaju.

 

 1. BROJ TRAŽENIH RADNICA

Traženi broj radnica: 1

 

 1. MJESTO RADA

Poslovi će se obavljati na području Grada Daruvara i/ili Općine Dežanovac uključujući sva njihova naselja u kojima se budu nalazili krajnji korisnici.

 

 1. TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Najduže 3 mjeseca.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 20.siječnja 2023 godine do 31.ožujka 2023 g

2023.godine.

 

 1. DOSTAVA PRIJAVA

Uz prijavu na oglas podnositeljice trebaju dostaviti:

1) Zamolbu (uz obveznu naznaku osobnih podataka: ime i prezime, adresa, OIB, kontakt broj)

2) životopis,

3) preslika osobne iskaznice,

4)  preslika svjedodžbe ili druge isprave o završenom školovanju,

5) potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u Evidenciji nezaposlenih (izdanu nakon objave oglasa za zapošljavanje),

6) uvjerenje od suda ( ne starije od šest mjeseci od posljednjeg dana roka za podnošenje prijave

na oglas), da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

 

U slučaju kad je nezaposlena žena i pripadnica ranjive skupine, potrebno je dostaviti jedan od sljedećih dokumenata ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada:

o          Žene od 50 godina i više

– osobna iskaznica

o          Osobe s invaliditetom

– nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

 • Žrtve trgovanja ljudima

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

 • o Žrtve obiteljskog nasilja

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

 • o Azilantice

– odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

 • o Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

– rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

 • o Liječene ovisnice

– potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

 • o Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

– potvrda o otpuštanju

 • o Pripadnice romske nacionalne manjine

– izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

 • o Beskućnice

– rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane

skupine beskućnik

 

 • o Pripadnice ostalih ranjivih skupina

– potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

 

Prijave na oglas dostavljaju se u zatvorenoj koverti, neposredno u prostorije Udruge osoba s invaliditetom Daruvar ili poštom na adresu: Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, Petra Preradovića 26, s naznakom “Oglas – Radnica za pružanje usluge potpore i podrške u programu Zaželi“.

 

Prijave se podnose u roku od  8 dana od dana objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici (www.uid.hr) i oglasnoj ploči Udruge, tj. zaključno sa 13.siječanj 2023 godine.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

 

 

 

 

Skip to content